ajax loader

Wat is Tosta?
Tosta is in inisjatyf fan Kulturele Haadstêd 2016 Donostia/San Sebastian en is in gearwurking tusken sân mienskippen yn Europa dêr’t in lytse taal praat wurdt. Tosta kombinearret it stimulearjen fan artistike kreativiteit mei de leafde foar lytse talen en it fieren fan kulturele diversiteit. De sân mienskippen dy’t oan Tosta meidogge binne: Baskelân, Galisië, Wales, Cornwall, Ierlân, Skotlân en Fryslân.

Binnen Tosta hawwe keunstners út de ferskil- lende regio’s in skoft wenne en wurke yn in oare regio, is der in band gearstald mei leden út de dielnimmende regio’s en reizget der in festival, mei de band en de keunstwurken, lâns de ferskil- lende regio’s.

Tosta Village

Dokkum mag dit jaar al onderdeel zijn van Culturele Hoofdstad. Het reizende internationale festival Tosta maakt in het eerste weekend van september deel uit van de Admiraliteitsdagen.
Op de Markt in Dokkum wordt een ‘Tosta Village’ gebouwd, waar 2, 3 en 4 september vanaf 13.00 uur van alles te doen is. De liefde voor de minderheidstalen staat tijdens het Tosta-Festival voorop, dus: Praat mar Frysk!

Schermafbeelding 2016-08-26 om 09.29.14

Programma Tosta Festival op de Markt in Dokkum

Schermafbeelding 2016-08-26 om 09.38.11

 

Bij het Tosta informatiepunt komt u meer te weten over Tosta en Lân fan Taal en er wor- den (Friese) boeken en producten verkocht. Er worden de hele middag verschillende workshops gegeven.

——————————————————

Marit Talens: ‘Wy ferwachtsje dat it yn Dokkum grut feest wurde sil’

Schermafbeelding 2016-08-26 om 09.40.15Marit Talens (20) is hikke en tein yn Marsum. Al fanôf dat sy in lyts famke wie song en dûnse se. Letter song se yn ferskate bandsjes en hat dêrmei in pear kear de finale fan Sjong! helle. Yn 2015 wûn se Liet. Dat smiet in optreden op yn Itaalje, dêr’t sy twadde waarden. En dat wie it iennige Europeeske útstapke. Foar it Tosta- projekt reizget Marit as lead vocal fan de Tosta- band tegearre mei in ploech ynternasjonale muzikanten en sjongers de Tosta-festivals ôf. “Op it Tosta-festival yn Dokkum ferwachtsje wy dat it wer in grut feest wurde sil. En Friezen steane der om bekend dat sy ek wol in goed feestje bouwe kinne, dus dat komt grif goed. It publyk kin in gesellige, ynteressante, muzikale dei ferwachtsje. En ik hoopje dat it publyk der krekt like entûsjast fan wurdt as wysels.”

——————————————————

Muzyk

Der binne optredens te sjen fan Fryske en yn- ternasjonale bands. Ut Baskelân spilet de band Oreka TX en út Asturië de band Xera. En de To- staband sil fansels ek spylje, in band besteande út leden út de ferskate regio’s.

Ut Fryslân spylje ûnder oaren: Marit Talens, Metz en Mulder, Baba Live, it kollektyf Tsjinlûd, Held op sokken en Bad End.

——————————————————

Foar bern

Foar bern binne der ferskillende workshops:

•Origami boatsjes meitsje en oare dingen dy’t mei de see te krijen hawwe ûnder lieding fan Frouckje Jagersma
•Gean mei de Cyclotroop werom nei de tiid fan de earste film en meitsje dyn eigen animaasje mei in fytstsjil ûnder lieding fan Sytse Jansma.

——————————————————

Schermafbeelding 2016-08-26 om 09.45.18

——————————————————

‘Leeuwarden kan straks van ons leren’

Tosta-foto-900x444

Dokkum is blij dat ze dit jaar al onderdeel mag zijn van Culturele Hoofdstad. Onlangs werd bekend dat het reizende internationale festival Tosta in het eerste weekend van september deel uitmaakt van de Admiraliteitsdagen.

Voor Dokkum betekent dit dat er op de Markt een ‘Tosta Village’ wordt gebouwd. ,,Het gaat om een creatieve, hippe hoek met een demonstratieruimte, podium en een winkeltje waar de zeven minderheidsregio’s hun streekproducten presenteren. Voor Dokkum zullen dat de Bonifatiusproducten zijn’’, aldus voorzitter Jan Michiel van der Gang van de Admiraliteitsdagen.

Verbinden

‘Verbinden’ is tijdens de Admiraliteitsdagen het sleutelwoord. Tosta Village moet een plek worden waar mensen uit gebieden met een minderheidstaal elkaar ontmoeten. Zo is er in Tosta Village een bar en er worden filmpjes en trailers vertoond op een groot scherm. Voor kinderen is er in Tosta Village onder andere een ruimte waar demonstraties met Origami te zien zijn. Verder wordt tijdens het Tosta-festival gewerkt aan een groeiend kunstwerk waar alle zeven regio’s hun eigen deel aan toevoegen zodat er een bijzonder mozaïek ontstaat. Ook worden tijdens het festival in Dokkum de kunstwerken van de kunstenaars uit de zeven gebieden bij elkaar gebracht. Voor Friesland doet Aukje Schaafsma mee aan dit project.

Aanstormend talent

Op het podium krijgt aanstormend talent uit de regio de kans om zich te presenteren. Zij kunnen zich aanmelden bij muziekschool Opus 3 in Dokkum. Daarnaast zijn tijdens het festival optredens te zien van de Tosta-band, een band bestaande uit leden uit de verschillende regio’s en de Baskische band Oreka TX. ,,Dit trekt een internationaal publiek. Wij proberen voor de deelnemers en de organisatie van Tosta bijzondere slaapplekken te regelen, bijvoorbeeld op een boot’’, stelt Van der Gang. ,,Op deze manier doen wij alvast ervaring op voor 2018 als Leeuwarden en de mienskip er omheen Culturele Hoofdstad is. Wij zijn in 2016 al een beetje Culturele Hoofdstad, dus Leeuwarden kan van onze ervaringen leren.’’

Taalkaravaan

Mirjam Vellinga van de Afûk ziet het Tosta-festival in Dokkum ook nog als een mooie opmaat naar de plannen voor het grote evenement in 2018: ‘Lân fan Taal’. ,,Sa is de Taalkaravaan tidens de Admiraliteitsdagen foar it earst te sjen. Dêrnei reizget de Taalkaravaan de hiele provinsje rûn mei Fryske dichters, muzikanten en oaren dy ‘ t mei de minsken yn petear gean oer it belang fan meartaligens.’’

Over Tosta

Tosta is een initiatief van Culturele Hoofdstad 2016 Donostia/San Sebastian en wordt georganiseerd vanuit 7 minderheidstalenregio’s: Baskenland, Galicië, Wales, Ierland, Cornwall, Schotland en Friesland. Voor Friesland is de Afûk de organiserende partij. Het Tosta-festival heeft voordat het in Dokkum komt Ierland, Cornwall, Wales en Schotland al aangedaan en reist na Fryslân verder door naar Galicië en Baskenland.

In het filmpje lichtten Mirjam Vellinga en Jan Michiel van der Gang alvast een tipje van de sluier op over het Tosta-Festival in Dokkum.

Tekst & filmpje: Klasina van der Werf

Mijn foto ontbreekt

spons