fbpx

Deelnemersreglement loterij Admiraliteitsdagen

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2023 bij de start van de eenmalige loterij. Het meespelen met deze loterij houdt in dat u verklaart in te stemmen met dit deelnemersreglement.

Artikel 1, Organisatoren

De Stichting Stadsmarketing Dokkum organiseert een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.

De Stichting Stadsmarketing Dokkum, gevestigd te Dokkum en ingeschreven bij het handelsregister van de KvK onder nummer 51101750 is de vergunninghouder van de loterij. Hierna wordt volstaan met simpel: Stichting

 1. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan het evenement “De Admiraliteitsdagen” van de Stichting. Wel na aftrek van de kosten van de loterij
 2. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften.
 3. De vergunning voor deze loterij is verleend door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op 4 juli 2023 met kenmerk 16356.
 4. De exploitatie van de loterij vangt aan op 4 juli 2023. De trekking is gepland op 10 september 2023.
 5. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Hellema Notaris BV te Dokkum De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door de Stichting.
 6. Het intellectueel eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, lay-out, software en overige informatie, komen toe aan de Stichting. Het is niet toegestaan om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting te gebruiken.
 7. De uitleg en uitvoering van de het deelnemersregelement zijn voor iedereen bindend. Op het moment dat er zich iets voor doet, waar in de Deelnemersregelement niet over gesproken wordt, dan is de beslissing van de Stichting bepalend.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname en uitsluitingen

 1. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. De loten zijn niet overdraagbaar en worden op naam gesteld.
 3. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot kan het lot cadeau geven aan een derde (indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is óf een rechtspersoon) door diens gegevens in te voeren bij het bestellen van het lot.
 4. Uitgesloten van deelname zijn:
 • De bestuursleden van de Stichting;
 • De met de controle van de trekking belaste notaris.

Indien één van de in artikel 2 lid d genoemde personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking van die specifieke prijs. Het in dit lid bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen.

Artikel 3 Loten en deelname bewijs

 1. Er zijn maximaal 10.000 loten beschikbaar.
 2. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht.
 3. De Stichting kent willekeurige lotnummers toe aan iedere bestelling.
 4. De lotnummers worden per mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt. De deelnemer ontvangt de bevestigingsmail na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij.

Artikel 4 Privacy

 1. De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.
 2. Door aanmelding voor de loterij gaat de deelnemer ermee akkoord dat de Stichting zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de loterij.
 3. Degene die geen informatie van de Stichting wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk of per mail doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens.

Artikel 5 Lotprijs

 1. De loten kosten EUR 20,00 (twintig euro) per stuk.

Artikel 6 Wijze van deelname

 1. Deelnemen kan alleen door de aanschaf van (een) lot(en) via de website van de Stichting. Deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname. Dit bewijs van deelname wordt per e-mail gestuurd naar het door deelnemer op te geven e-mailadres.
 2. De Stichting behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 3. Bij fouten en gebreken zoals druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen – op zijn verzoek of op initiatief van de Stichting – het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan de trekking. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens de Stichting niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de Stichting zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 4. De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat de Stichting beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
 5. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens – bijvoorbeeld een adreswijziging of de wijziging van emailadres – kan alleen per e-mail aan de Stichting worden doorgegeven. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging.
 6. Een adreswijziging ontvangen door de Stichting resulteert in een wijziging in de deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid h.
 7. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 8. De Stichting is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
 • Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
 • Onbetamelijk gedrag jegens de Stichting;
 • (Een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude.
 • De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. De Stichting zal vervolgens zorgdragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.

Artikel 7 Trekking

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt eenmaal een trekking plaats.
 2. De trekking vindt plaats in de openbaarheid.
 3. De trekking vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt, door de met het toezicht op trekking belaste notaris, proces-verbaal opgemaakt.
 4. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
 5. Bij de trekking worden de prijzen in aflopende volgorde getrokken volgens het prijzenschema, beginnend bij de hoofdprijs en eindigend bij de laatste prijs.
 6. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt, kunnen prijswinnend zijn.
 7. De winnende lotnummers gaan niet terug in de pot. Per lotnummer kan derhalve slechts één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen

 1. Deelnemers dingen mee naar geldprijzen en prijzen in natura. De te winnen prijzen en de winkans worden vermeld via de website van de Stichting.
 2. De Stichting maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via haar website en via haar (social) media kanalen. Ook wordt contact met de winnaars opgenomen via de door de deelnemer verstrekte contactgegevens.
 3. De gewonnen prijzen zullen door de Stichting zo spoedig mogelijk worden uitbetaald en verzonden. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij de Stichting bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door de Stichting geen verdere actie ondernomen.
 4. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 5. Eventuele verzendkosten van prijzen in natura komen voor rekening van de Stichting.
 6. De kansspelbelasting wordt vanuit de loterij-opbrengst betaald. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting komen voor rekening van de prijswinnaar(s).
 7. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de Stichting.
 8. Aan de door de Stichting gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten.

Artikel 9 Bezwaren

 1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs – moeten – op schrift en beargumenteerd – binnen één maand na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de Stichting. Na de termijn van één maand kan geen bezwaar meer worden ingediend.
 2. Indien het bezwaar door de Stichting wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 7 dagen nadat hij dat deed aan de Stichting te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 10 Uitstel of afgelasting 

De Stichting is gerechtigd een trekking af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van de Stichting. Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van de Stichting is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Stichting voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Stichting liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door de Stichting gepubliceerde uitslagen.
 2. De Stichting is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. Stichting is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting.
 4. De Stichting is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 5. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.

Dokkum, 1 juli 2023

Programmalijst

Donderdag 1 september

Rondom de Zijl
15.00 – 16.30 uur Marinierskapel
20.00 – 22.00 uur De Kast

Vrijdag 2 september

Magie van de Markt

14.00 – 00.15 uur Reuzenrad
15.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival 
16.30 – 19.30 uur The Telephones
17.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
20.15 – 22.00 uur The Hillbilly Moonshiners
22.30 – 01.00 uur The Euros

Café Koornmarkt

17.00 – 20.30 uur Korpsen uit de regio
21.00 – 01.00 uur Hollands Café met o.a. Jelmer, Django Wagner, Gyna, Bertus en DJ/Presentator Ronald

Rondom de Zijl

13.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
21.00 – 00.00 Night of the Praams met Admiraliteitsorkest, OG3NE, Vangrail en Johnny Logan

Zaterdag 3 september

Magie van de Markt

11.00 – 00.00 uur Reuzenrad
11.00 – 18.00 uur Nanny @ home
11.00 – 20.15 uur Nostalgische kermis
12.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
12.00 – 13.00 uur Fedde S. Big Band uit Heerenveen
13.00 – 17.00 uur Speciaalbierproeverij
13.00 – 13.30 uur NFPC uit Dokkum met act in publiek
13.30 – 14.30 uur Punk ’n Jazz Orchestra uit Groningen
14.30 – 15.00 uur NFPC met een act in het publiek
15.00 – 16.00 uur Clay Corners Big Band uit Dokkum
16.30 – 19.30 uur Tess & her Higway Patrol
20.00 – 21.15 uur De Baron
21.45 – 22.15 uur FLEMMING
22.45 – 01.00 uur Super Sundays coverband

Oostersingel

11.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival 
11.00 – 18.00 uur Oude ambachten en kinderspellen
11.00 – 18.00 uur Ponycycle
11.00 – 18.00 uur Circus Saranti: schmink en ballonartiest
11.00 – 18.00 uur De Groen workshops en demonstraties
11.00 – 18.00 uur Bibliotheek en streekarchief
11.00 – 18.00 uur Museum Dokkum (LA BUMA)
11.00 – 18.00 uur Bungeecircus
11.00 – 18.00 uur Skateboard clinic + ramp
11.00 – 18.00 uur 3D tripping car

Door de stad

11.00 – 18.00 uur Straattheater
11.00 – 16.30 uur Muziekschool Opus 3, mmv bigbands en NFPC
13.00 – 18.00 uur Circus Saranti: steltlopers en vuurspuwers
14.00 – 16.30 uur Wodkapel
14.00 – 16.30 uur Dansgroepen Dansfactory/Dansstudio/Release

Oosterbolwerk

11.00 – 18.00 uur Radiografisch bestuurbare bootjes

Diepswal

11.00 – 18.00 uur Museum Dokkum en tuin
11.00 – 18.00 uur Straattheater
13.00 – 17.00 uur Historisch schepen met Sterke Yerke en Pier de Plastic Jutter

De Helling

11.00 – 18.00 uur Marineschepen, KNRM en rondvaarten

Breedstraat

13.00 – 15.00 uur Demonstraties acro
13,00 – 1800 uur Eendjes vangen
17.00 – 20.30 uur My Old Suitcase

Rondom de Zijl

12.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
15.00 – 18.00 uur Bungeeroeien
21.00 – 22.15 uur BLØF
22.15 – 22.45 uur Almondegas Percussie Showband
22.45 – 00.15 uur Boomerang Coverband

Café Koornmarkt

17.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
17:00 – 20:30 uur Vinyl DJ Rogier
21.00 – 22.00 uur The 90’s are back DJ team
22.00 – 22.30 uur T-SPOON
22.30 – 23.30 uur The 90’s are back DJ team
23.30 – 00.00 uur 2 Brothers on the 4th Floor
00.00 – 01.00 uur The 90’s are back DJ team

Zondag 4 september

Rondom de Zijl

10.00 – 12.00 uur Kerkdienst en koffieconcert met band LEV
12.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival
15.00 – 18.00 uur Adje’s Sing a long meezingfeest

Magie van de Markt

12.00 – 21.00 uur Reuzenrad
12.00 – 20.15 uur Nostalgische kermis
12.00 – 23.00 uur Foodtruckfestival
12.00 – 18.00 uur Nanny @ home
13.00 – 14.00 uur Bonifaciusband
14.30 – 15.30 uur BANT
16.00 – 17.00 uur Atmoran
17.30 – 19.00 uur Benno & The Blondies
19.00 – 20.00 uur Daniël Metz
20.00 – 21.00 uur Lytse Hille

Breedstraat

12.00 – 18.00 uur De bellenfabriek
13.30 – 16.00 uur Cool Kids Party

Door de stad

13.00 – 18.00 uur Circus Saranti: steltlopers en vuurspuwers

Oostersingel

11.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival
12.00 – 18.00 uur Oude ambachten en kinderspellen
12.00 – 18.00 uur Ponycycle
12.00 – 18.00 uur Circus Saranti: schmink en ballonartiest
12.00 – 18.00 uur De Groen workshops en demonstraties
12.00 – 18.00 uur Bibliotheek en streekarchief
12.00 – 18.00 uur Museum Dokkum (LA BUMA)
12.00 – 18.00 uur Bungeecircus
12.00 – 18.00 uur Skateboard clinic + ramp
11.00 – 18.00 uur 3D tripping car

Diepswal

12.00 – 18.00 uur Museum Dokkum en tuin
13.00 – 17.00 uur Historisch schepen met Sterke Yerke en Pier de Plastic Jutter

De Helling

12.00 – 18.00 uur Marineschepen en rondvaarten

Oosterbolwerk

12.00 – 18.00 uur Radiografisch bestuurbare bootjes

Café Koornmarkt

13.30 – 18.00 uur Shantykorenfestival
17.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival

Pop-up store

Openingstijden

Adres & contact

Mijn foto ontbreekt