fbpx

Algemene voorwaarden

Challenge of the Admiraal 2022

Voor particulieren
Datum aangepast: 29-6-2022

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Evenement : Ieder door Organisator op enig moment te organiseren evenement.
Organisator : Stichting Stadsmarketing Dokkum met KvK registratie: 51101750
Challenge host : de natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten aanbiedt als onderdeel van het Evenement.
Deelnemer : de natuurlijke persoon die zich voor deelname aan het evenement heeft ingeschreven en door Organisator is toegelaten.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Organisator en Deelnemer strekkende tot deelname aan een Evenement.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
Artikel 2: Deelname
2.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld tijdig en
volledig is voldaan. Met de inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart Deelnemer bekend te zijn met deze algemene
voorwaarden en deze te accepteren .
2.2 Indien een persoon op het moment van inschrijven voor het evenement de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan is schriftelijke
toestemming van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger tot inschrijving voor en deelname aan het Evenement vereist. Zonder deze toestemming
wordt deelname geweigerd.
2.3 Deelnemer dient op dag waarop het Evenement plaatsvindt tenminste de door de Organisator voor dat onderdeel vastgestelde
minimumleeftijd te hebben bereikt.
2.4 Op deelname aan het evenement is een wedstrijdreglement van toepassing. Het wedstrijdreglement wordt tijdig voor aanvang van het
Evenement per mail aan de Deelnemer toegezonden.
2.5 Deelnemer is bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede medische conditie en toestand vereist en verklaart dat hij aan
deze eis voldoet. Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting dat hij in voldoende medische conditie is om deel te nemen aan
het Evenement en Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.
2.6. Organisator behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling of naar beoordeling van een Challenge host ongeschikte deelnemers uit te
sluiten van één of meer onderdelen van het Evenement. Ingeval van uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement kan geen aanspraak
gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.
2.7 Deelnemer dient te allen tijde instructies van Organisator en/of Challenge host en van aan Organisator en/of Challenge host verbonden
personen op te volgen. Het niet opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan het Evenement. Bij misdragingen
behoudt Organisator zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Evenement. In geval van uitsluiting van (verdere)
deelname aan het Evenement kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten.
2.8 Overdracht van het startbewijs van het evenement is alleen mogelijk via het wijzigingsformulier verstrekt door Organisator.
2.9. Organisator kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement tot uiterlijk 14 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum wijzigen.
2.10 Organisator kan op grond van uitzonderlijke en/of buiten de invloedssfeer van Organisator gelegen omstandigheden (overmacht) besluiten
het Evenement af te gelasten of (tijdelijk) stil te leggen. Voor een situatie van overmacht is Organisator niet aansprakelijk en
kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgeld of gemaakte kosten, ook niet van een gedeelte daarvan.
2.11 Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk, behoudens in geval van annulering van het Evenement door Organisator om redenen die enkel
en alleen te wijten zijn aan de schuld van Organisator.
2.12 Deelnemer beschikt op het moment van het evenement over een geldig zwemdiploma
Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico. Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor
enige schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, die Deelnemer lijdt of in de toekomst mocht lijden als gevolg van deelname aan het
Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.
3.2 Organisator en/of aan Organisator verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen van
Deelnemer ontstaan voorafgaand, tijdens of na afloop van het Evenement, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde
van Organisator.
3.3 Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator aangenomen moet worden, blijft de
verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake
van die schade uitkeert.
3.4 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die Deelnemer of een nabestaande mocht lijden als gevolg van zijn
deelname aan het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden
ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.5 Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade van welke aard dan ook die derden, waaronder begrepen Challenge hosts, voor, tijdens en na
het Evenement mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
Artikel 4: Privacy
4.1 Bij inschrijving door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door
inschrijving voor het evenement toestemming aan Organisator tot gebruik van deze persoonsgegeven voor het verzenden van informatie
aangaande het Evenement aan Deelnemer. Tevens verleent Deelnemer toestemming aan Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en
wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door online publicatie alsmede het delen van persoonsgegevens met derden voor het verstrekken van informatie
aangaande het Evenement.
4.2 Organisator doet er alles aan om de privacy van de Deelnemer te waarborgen. In het privacy beleid van organisator staat omschreven hoe er
omgegaan wordt met persoonsgegevens die door Deelnemer aan organisator bij inschrijving zijn verstrekt.
Met inschrijving en de bevestiging daarvan door Organisator verklaart Deelnemer bekend te zijn met het privacy-beleid en bijbehorende
cookieverklaring en deze te accepteren .
Artikel 5: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Organisator voor openbaarmaking op welke wijze dan ook van alle beeldmateriaal dat tijdens of
rond het Evenement gemaakt wordt, waarop Deelnemer geheel of gedeeltelijk zichtbaar is.
Artikel 6: Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Noord–Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst

Programmalijst

Donderdag 1 september

Rondom de Zijl
15.00 – 16.30 uur Marinierskapel
20.00 – 22.00 uur De Kast

Vrijdag 2 september

Magie van de Markt

14.00 – 00.15 uur Reuzenrad
15.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival 
16.30 – 19.30 uur The Telephones
17.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
20.15 – 22.00 uur The Hillbilly Moonshiners
22.30 – 01.00 uur The Euros

Café Koornmarkt

17.00 – 20.30 uur Korpsen uit de regio
21.00 – 01.00 uur Hollands Café met o.a. Jelmer, Django Wagner, Gyna, Bertus en DJ/Presentator Ronald

Rondom de Zijl

13.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
21.00 – 00.00 Night of the Praams met Admiraliteitsorkest, OG3NE, Vangrail en Johnny Logan

Zaterdag 3 september

Magie van de Markt

11.00 – 00.00 uur Reuzenrad
11.00 – 18.00 uur Nanny @ home
11.00 – 20.15 uur Nostalgische kermis
12.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
12.00 – 13.00 uur Fedde S. Big Band uit Heerenveen
13.00 – 17.00 uur Speciaalbierproeverij
13.00 – 13.30 uur NFPC uit Dokkum met act in publiek
13.30 – 14.30 uur Punk ’n Jazz Orchestra uit Groningen
14.30 – 15.00 uur NFPC met een act in het publiek
15.00 – 16.00 uur Clay Corners Big Band uit Dokkum
16.30 – 19.30 uur Tess & her Higway Patrol
20.00 – 21.15 uur De Baron
21.45 – 22.15 uur FLEMMING
22.45 – 01.00 uur Super Sundays coverband

Oostersingel

11.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival 
11.00 – 18.00 uur Oude ambachten en kinderspellen
11.00 – 18.00 uur Ponycycle
11.00 – 18.00 uur Circus Saranti: schmink en ballonartiest
11.00 – 18.00 uur De Groen workshops en demonstraties
11.00 – 18.00 uur Bibliotheek en streekarchief
11.00 – 18.00 uur Museum Dokkum (LA BUMA)
11.00 – 18.00 uur Bungeecircus
11.00 – 18.00 uur Skateboard clinic + ramp
11.00 – 18.00 uur 3D tripping car

Door de stad

11.00 – 18.00 uur Straattheater
11.00 – 16.30 uur Muziekschool Opus 3, mmv bigbands en NFPC
13.00 – 18.00 uur Circus Saranti: steltlopers en vuurspuwers
14.00 – 16.30 uur Wodkapel
14.00 – 16.30 uur Dansgroepen Dansfactory/Dansstudio/Release

Oosterbolwerk

11.00 – 18.00 uur Radiografisch bestuurbare bootjes

Diepswal

11.00 – 18.00 uur Museum Dokkum en tuin
11.00 – 18.00 uur Straattheater
13.00 – 17.00 uur Historisch schepen met Sterke Yerke en Pier de Plastic Jutter

De Helling

11.00 – 18.00 uur Marineschepen, KNRM en rondvaarten

Breedstraat

13.00 – 15.00 uur Demonstraties acro
13,00 – 1800 uur Eendjes vangen
17.00 – 20.30 uur My Old Suitcase

Rondom de Zijl

12.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
15.00 – 18.00 uur Bungeeroeien
21.00 – 22.15 uur BLØF
22.15 – 22.45 uur Almondegas Percussie Showband
22.45 – 00.15 uur Boomerang Coverband

Café Koornmarkt

17.00 – 01.00 uur Foodtruckfestival
17:00 – 20:30 uur Vinyl DJ Rogier
21.00 – 22.00 uur The 90’s are back DJ team
22.00 – 22.30 uur T-SPOON
22.30 – 23.30 uur The 90’s are back DJ team
23.30 – 00.00 uur 2 Brothers on the 4th Floor
00.00 – 01.00 uur The 90’s are back DJ team

Zondag 4 september

Rondom de Zijl

10.00 – 12.00 uur Kerkdienst en koffieconcert met band LEV
12.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival
15.00 – 18.00 uur Adje’s Sing a long meezingfeest

Magie van de Markt

12.00 – 21.00 uur Reuzenrad
12.00 – 20.15 uur Nostalgische kermis
12.00 – 23.00 uur Foodtruckfestival
12.00 – 18.00 uur Nanny @ home
13.00 – 14.00 uur Bonifaciusband
14.30 – 15.30 uur BANT
16.00 – 17.00 uur Atmoran
17.30 – 19.00 uur Benno & The Blondies
19.00 – 20.00 uur Daniël Metz
20.00 – 21.00 uur Lytse Hille

Breedstraat

12.00 – 18.00 uur De bellenfabriek
13.30 – 16.00 uur Cool Kids Party

Door de stad

13.00 – 18.00 uur Circus Saranti: steltlopers en vuurspuwers

Oostersingel

11.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival
12.00 – 18.00 uur Oude ambachten en kinderspellen
12.00 – 18.00 uur Ponycycle
12.00 – 18.00 uur Circus Saranti: schmink en ballonartiest
12.00 – 18.00 uur De Groen workshops en demonstraties
12.00 – 18.00 uur Bibliotheek en streekarchief
12.00 – 18.00 uur Museum Dokkum (LA BUMA)
12.00 – 18.00 uur Bungeecircus
12.00 – 18.00 uur Skateboard clinic + ramp
11.00 – 18.00 uur 3D tripping car

Diepswal

12.00 – 18.00 uur Museum Dokkum en tuin
13.00 – 17.00 uur Historisch schepen met Sterke Yerke en Pier de Plastic Jutter

De Helling

12.00 – 18.00 uur Marineschepen en rondvaarten

Oosterbolwerk

12.00 – 18.00 uur Radiografisch bestuurbare bootjes

Café Koornmarkt

13.30 – 18.00 uur Shantykorenfestival
17.00 – 19.00 uur Foodtruckfestival

Pop-up store

Openingstijden

Adres & contact

Mijn foto ontbreekt